Koncept operativnih sposobnosti

Autori: kapetan Aleksandar Pantović, kapetan Mitar Klikovac, Vojska Crne Gore (objavljeno u magazinu “Bezbjednost” broj 7)

U širokom spektru NATO instrumenata i mehanizama koji doprinose reformi oružanih snaga i dostizanju NATO standarda u obuci, Koncept operativnih sposobnosti se ističe kao veoma praktično sredstvo, čijom implementacijom partnerske zemlje na efikasan način pripremaju jedinice za sadejstvo sa NATO snagama. Osnove za uspostavljanje i razvoj Koncepta operativnih sposobnosti (Operational Capabilities Concept-OCC) mogu se naći u zaključcima NATO samita u Briselu 1994. godine kada je iniciran program Partnerstva za mir (Partnership for Peace-PfP). Na sledećem Vašingtonskom samitu 1999.godine prvi put se pominje Koncept operativnih sposobnosti, a kao rezultat iskustava stečenih u operacijama na Balkanu.

Istanbulski samit 2004. godine predstavlja OCC E&F (Operational Capabilities Concept Evaluation and Feedback) – Koncept operativnih sposobnosti – ocjenjivanje i izvještavanje čiji su glavni ciljevi:

  • unapređenje nivoa interoperabilnosti i operativnih sposobnosti deklarisanih Partnerskih jedinica i štabova, radi priprema za učešće u NATO vođenim operacijama koje ne spadaju pod član 5 Sjeverno-atlantskog sporazuma kao i mogućeg doprinosa NATO snagama za reagovanje (NRF),
  • obezbjeđenje praktičnog i efikasnog mehanizma koji će omogućiti partnerskim zemljama i NATO-u da ocijene vojnu efikasnost deklarisanih partnerskih jedinica,
  • obezbjeđenje efikasnog mehanizma za transformaciju jedinica partnerskih zemalja kao i reformu sveukupnog sistema odbrane. 

Za zemlje koje se nalaze u fazi Akcionog plana za članstvo u NATO (MAP-Membership Action Plan), program predstavlja dragocjeno sredstvo kojim se može sagledati i unaprijediti nivo interoperabilnosti i ocijeniti dostignuti stepen operativnih sposobnosti vojske. 

Ocjenjivanje deklarisanih partnerskih jedinica realizuje se na dva nivoa, koji su dalje podijeljeni na podnivoe, i to po sljedećem:

  • Nivo 1 – Interoperabilnost – zajedničko djelovanje;
  • Nivo 2 – Sposobnosti – izvršavanje zadataka u skladu sa NATO procedurama.

Nivo 1 – Interoperabilnost:

  • Samo-ocjenjivanje na nivou 1 – SO 1 (Self-evaluation level 1 – SEL 1), realizuje nacionalni ocjenjivački tim;
  • NATO ocjenjivanje na nivou 1 – NO 1 (NATO evaluation level 1 – NEL 1), realizuje ocjenivački tim iz NATO.

Nivo 2 – Sposobnosti:

  • Samo-ocjenjivanje na nivou 2 – SO 2 (Self-evaluation level 2 – SEL 2) realizuje nacionalni ocjenjivački tim;
  • NATO ocjenjivanje na nivou 2 – NO 2 (NATO evaluation level 2 – NEL 2) realizuje nacionalni ocjenjivački tim.

Programu se pristupa deklarisanjem jedinica iz partnerskih zemalja u sastav snaga po Konceptu operativnih sposobnosti, i ovaj korak predstavlja početak implementacije programa. Trenutno u programu učestvuje 13  partnerskih zemalja sa 80 jedinica jačine preko 12 000 vojnika. 

Crna Gora je sa implementacijom OCC programa započela prošle godine, i nakon posjete Ekspertskog tima iz Savezničke komande za operacije, u novembru i zvanično deklarisala 1. Pješadijsku četu, Pješadijskog bataljona, Brigade kopnene vojske u snage po Konceptu operativnih sposobnosti. Deklarisana jedinica je stacionirana u kasarni „13. jul“ u Nikšiću i započela je intenzivne pripreme za ocjenivanje na nivou SEL 1, koje je planirano za novembar 2010.godine. Vojnici po ugovoru raspoređeni na dužnosti u četi, već su završili osnovnu obuka u Centru za obuku u periodu januar-mart ove godine, a 1.aprila počela je kolektivna obuka u jedinici. Obuka deklarisane jedinice izvodi se u potpunosti u skladu sa NATO standardima i procedurama. Na ovaj način se partnerske jedinice pripremaju da budu interoperabilne i sposobne da zadatke izvršavaju u skladu sa NATO standardima prije samog pridruživanja Alijansi. Ovo predstavlja najznačajniji benefit programa za oružane snage zemalja koje teže članstvu u NATO.

Iskustva pokazuju da savremene vojne operacije zahtijevaju da vojnik bude visoko obučen i široko obrazovan. Težište u obučavanju, deklarisane jedinice, će biti na savremenim vojnim operacijama, odnosno operacijama podrške miru i operacijama u urbanoj i ruralnoj sredini. Pored toga obuka će obuhvatati i druge važne sadržaje iz različitih oblasti kao što su: vatrena obuka, rad sa minsko-eksplozivnim sredstvima, savlađivanje vodenih prepreka, sanitetska obuka, Međunarodno humanitarno pravo i Povelja o ljudskim pravima, učenje engleskog jezika, pravila angažovanja u međunarodnim mirovnim operacijama zavisno od mandata misije, itd.

Rezultati obuke i dostignuti nivo interoperabilnosti deklarisane jedinice, na kraju će biti provjereni na vježbi, koja će sublimirati sve sadržaje obučavanja. Tim Vojske Crne Gore za pripremu i realizaciju vježbe već je otpočeo sa organizacionim pripremama za vježbu. Vježba će biti realizovana u skladu sa NATO standardima, a biće propraćena od strane NATO posmatrača. Komunikacija tokom vježbe i ocjenjivanja biće na engleskom jeziku, što od ključnog ljudstva u deklarisanoj jedinici i ocjenjivačkom timu zahtijeva poznavanje engleskog jezika. Iz toga razloga najvažnija dokumenta za vježbu: scenario, lista glavnih dešavanja i standardne operativne procedure biće urađene na engleskom jeziku.

Ocjenjivački tim Vojske Crne Gore će na ovoj vježbi izvršiti ocjenjivanje deklarisane jedinice na nivou 1, koristeći tehnike i metode Koncepta operativnih sposobnosti. Ocjenjivanje se vrši na osnovu „ček liste“ (Check List), koja se izrađuje selektovanjem zadataka iz NATO liste zadataka (NATO Task List-NTL). 

Kompletan ciklus pripreme i ocjenjivanja jedinice, po navedenim nivoima, u idealnim uslovima trebao bi da traje tri do četiri godine. Na slici je prikazana planirana dinamika implementacije ovog programa u Vojsci Crne Gore:

Vrijeme između ocjenjivanja koristi se za uvježbavanje jedinice za ocjenjivanje na narednom nivou kao i implementaciju stečenih iskustava, odnosno lekcija naučenih (Lessons Learned) u procesu obučavanja u prethodnom periodu. U ciklusu ocjenjivanja koje će realizovati ocjenjivački timovi Vojske Crne Gore i NATO, svako novo ocjenjivanje zahtijeva organizaciju nove vježbe na kojoj će se i praktično moći sagledati ostvareni napredak i dostignuti stepen operativnih sposobnosti deklarisane jedinice. Na ovaj način dobija se veoma praktičan mehanizam za kontinuirane procjene i analize ostvarenih rezultata i može poslužiti kao dobra polazna osnova za planiranje, obzirom da na osnovu trenutno utvrđenog stanja u jedinici mogu se identifikovati potrebe za dodatnom obukom, opremanjem i reorganizacijom jedinica.

Nakon uspješnog završetka svih nivoa ocjenjivanja deklarisana jedinica biće osposobljena da, u skladu sa odlukom nadležnih državnih organa, bude angažovana u NATO snagama za reagovanje (NRF) ili u NATO vođenim operacijama.

U NATO komandnoj strukturi (NCS – NATO Command Structure) direktna odgovornost za praćenje i pomoć u implementaciji koncepta operativnih sposobnosti u Vojsci Crne Gore dodijeljena je Komandi združenih snaga u Napulju (JFC Joint Force Command Naplles). Transformacijom JFC Napulj, koja se očekuje uskoro, nadležnost za praćenje implementacije OCC programa u Vojsci Crne Gore biće prenešena na taktički nivo, na Komandu kopnene komponente u Madridu (CC Land Madrid). 

Koordinacija planiranih aktivnosti za implementaciju Koncepta operativnih sposobnosti, vrši se sa nivoa Generalštaba Vojske Crne Gore, kroz redovnu komunikaciju sa Savezničkom komandom za operacije u Monsu i Komandom združenih snaga u Napulju. Pored toga, veoma važnu ulogu u koordinaciji i usaglašavanju planiranih aktivnosti ima Misija Crne Gore pri NATO u Briselu i crnogorski Tim za vezu u Savezničkoj komandi za operacije u Monsu. Na ovaj način moguće je pratiti sva dešavanja i novine u vezi sa programom i obezbijediti obuku kadra koji radi na implementaciji programa, prije svega ocjenjivača koji će biti članovi nacionalnog ocjenjivačkog tima. Veoma kvalitetna komunikacija i razvijena saradnja sa nadležnim organima u NATO komandnoj strukturi omogućava efikasne pripreme, planiranje i realizaciju aktivnosti.

Obzirom da je krajnji cilj programa razvoj interoperabilnosti i sposobnosti, uspješno sprovođenje Koncepta operativnih sposobnosti u deklarisanoj jedinici omogućiće da se iskustva prenesu i na ostale sastave Vojske. Početak implementacije ovog programa je važan korak u izgradnji modernih oružanih snaga sposobnih da odgovore na savremene rizike, prijetnje i izazove. Usvajanjem savremenih standarda obuke i ocjenjivanja u deklarisanoj jedinici stvoriće se baza kvalitetnog kadra instruktora i komandira koji bi svoja znanja, kroz kurseve u zemlji mogli prenijeti na ključno ljudstvo u ostalim jedinicima Vojske Crne Gore. Zbog toga je, pored doprinosa međunarodnim mirovnim operacijama u kriznim područjima,  implementacija koncepta operativnih sposobnosti po svojoj važnosti u samom vrhu liste prioriteta kad je u pitanju reforma sistema odbrane.

Podijelite na:

Povezani članci

Put Crne Gore ka EU: Navigacija istočno-zapadnim struja...
Autorski tekst Azre Karastanović, izvršne direktorice Atlantskog saveza Crne Gore, objavljen u časopisu "Vanguardia Dossier" br. 91 (april-jun 2024)
Kratka istorija NATO saveza i pristupanje Crne Gore
U četvrtak, 4. aprila 2024. godine, obilježavamo 75 godina od osnivanja NATO saveza
Prijavite se za Nagradu za etičko novinarstvo
Međunarodna organizacija ARTICLE19 i Atlantski savez Crne Gore pozivaju novinare da se do 12. aprila prijave za nagradu za etičko novinarstvo
Čestitka Švedskoj povodom pristupanja NATO-u
Čestitku je ambasadorki Kraljevine Švedske uputila predsjednica Atlantskog saveza Crne Gore, prof. Milica Pejanović-Đurišić
Građani dali preporuke za reformu procesa odlučivanja
U projektu je učestvovalo 50 građana iz cijele Crne Gore, prethodno odabranih po principu reprezentativnog uzorka, a diskusijama je upravljalo 10 moderatora
Koncept operativnih sposobnosti
Prijavite se na Newsletter